dây giấy se sợi màu vàng 4mm

Dây giấy se sợi nhiều màu

Dây giấy se đơn màu trắng kích thước 3mm

Dây giấy se ba màu đen kích thước 5mm

Dây giấy se đơn màu đen kích thước 3mm

Dây giấy se ba kích thước 5mm