quai túi giấy kraft màu trắng

quai giấy kraft màu vàng nâu, nẹp vàng nâu

Quai túi giấy kraft

Dây quai giấy kraft tròn màu trắng, nẹp trắng

Dây quai giấy kraft màu xanh, nẹp vàng nâu